Máy lạnh không mang Oxy, sao ta vẫn sống nếu ở trong phòng đóng kín?